Käyttöturvallisuustiedotteet -
VELUX huoltopaketeille

Lataa käyttöturvallisuustiedotteita

VELUX A/S on täysin tietoinen REACH-asetuksen (1907/2006) mukaisten velvoitteiden täyttämisestä kemikaalien ja seosten käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamista varten. Löydät saatavilla olevat käyttöturvallisuustiedotteet seuraavista VELUX-huoltopaketeista:

 • Lataa ZOZ 010

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

  Turvalausekkeet

  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 - Käytä suojakäsineitä. P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

  Varoitusmerkit  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Lataa ZZZ 129

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

  Turvalausekkeet

  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 - Käytä suojakäsineitä. P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

  Varoitusmerkit


  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Lataa ZZZ 130

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

  Turvalausekkeet
  P280 - Käytä suojakäsineitä. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

  Varoitusmerkit  UFI
  SE20-M0TX-9000-C3YT

 • Lataa ZZZ 131 Teknocare

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  

  Turvalausekkeet
  P280 - Käytä suojakäsineitä. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

  Varoitusmerkit


  UFI
  CS50-C0RE-7009-5EQA

 • Lataa ZZZ 131 Teknoclean

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

  Turvalausekkeet

  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 - Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

  Varoitusmerkit  UFI
  CT10-3005-400H-RQWC

 • Lataa ZZZ 133

  Turvalausekkeet

  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.

  UFI
  N/A

 • Lataa ZZZ 176

  Huomiosana
  Varoitus

  Vaaralausekkeet
  H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

  Turvalausekkeet
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 - Käytä suojakäsineitä. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

  Varoitusmerkit


  UFI
  0J10-J0WY-7001-RQ55

 • Lataa ZZZ 148
  Vaaralausekkeet

  H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

  Turvalausekkeet

  P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.

  UFI
  N/A